Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?

5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını

sağlamak olarak belirlenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.T.C. Kimlik No     : 


Adı Soyadı            : 


Unvanı                  : 


Birimi                   : 


İmza                      : 


Tarih                     : 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

1- Kamu Hizmeti Bilinci

2- Halka Hizmet Bilinci

3- Hizmet Standartlarına Uyma

4- Amaç ve Misyona Bağlılık

5- Dürüstlük ve Tarafsızlık

6- Saygınlık ve Güvenlik

7- Nezaket ve Saygı

8- Yetkili Makamlara Bildirim

9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma

10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı

13- Savurganlıktan Kaçınma

14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan

15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

18- Mal Bildiriminde Bulunma MEVZUAT Türkiye’de Etik Davranışın Yasal Çerçevesi

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hassas Görevler

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HASSAS GÖREVLER

 1. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri
 2. Üniversitemiz kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları
 3. Bilgi Edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması
 4. İhale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması
 5. Üniversitemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması
 6. Üniversitemiz faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması
 7. Üniversitemiz Akademik, İdari ve Öğrenci otomasyon sisteminin güncel ve aktif tutulması
 8. Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)
 9. Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi
 10. Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden öğrencilerin takibi.
 11. Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarıyla ilgili gündem ve yazışmalar Kurum içi sorumluluk ve yetki kullanımı
 12. Üniversitemiz bütçesinin hazırlanması
 13. Üniversitemizin yapılacak inşaat yatırım programlarının hazırlanması, devam eden inşaatların denetim ve kontrolörlük hizmetlerinin sağlanması
 14. Üniversiteye ait demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması, bu demirbaşların ilgililer tarafından kullanılması ve tüm personelce korunarak sahip çıkılması Üniversitemiz Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması Üniversitemiz Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması
 15. Üniversitemiz Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması
 16. Üniversitemiz Gelirlerinin ve Alacaklarının takip ve tahsili Üniversitemiz Kütüphanesinden verilen kitapların takibi
 17. Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi
 18. Öğrenci notlarının zamanında otomasyon sistemine girilmesi
 19. Üniversitemiz dava dosyalarına zamanında cevap verilmesi ve temyiz başvurularının zamanında yapılması Mahkeme kararlarının zamanında uygulanması
 20. Ders planları ve sınavların yönetmeliklere uygun yapılması
 21. Merkezi sınav sorularının gizlilik içinde hazırlanması ve sınavların yapılması
 22. Derslerin akademik takvime uygun ve zamanında yapılması

HASSAS GÖREVLİLER

 • Harcama Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Maaş Mutemetleri
 • Satın Alma Görevlileri
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri

Organizasyon Şeması

Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

S.N.

Adı

Soyadı

Görevi

Komisyondaki Görevi

1

Hüseyin

SOMUNCU

Şube Müdürü

Başkan

2

Birsen

KOCAER

Şube Müdür V.

Üye

3

Yakup

AYDIN

Şube Müdür V.

Üye

4

Burhan

ÇETİN

Memur

Üye

5

Ali

ÖZYERLİ

V.H.K.İ.

Üye

6

Deniz

KATIRCI

Öğr. Gör.

Üye

7

Yakup

DEMİR

Kütüphaneci

Üye

8

Ramazan

ÖZER

Kütüphaneci

Üye

9

Hüseyin

SARISOY

Kütüphaneci

Üye


BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Kalite Güvencesi Sistemi Grubu


1BirsenKOCAERŞube Müdür V.Başkan
2BurhanÇETİNMemurÜye
3PınarKANTAROĞLUDaimi İşçiÜye


Eğitim-Öğretim Grubu


1DenizKATIRCIÖğr. Gör.Başkan
2MuhammedÜSTÜNBilgisayar İşletmeniÜye
3AliÖZYERLİV.H.K.İ.Üye


Araştırma-Geliştirme Grubu


1HüseyinSOMUNCUŞube MüdürBaşkan
2RamazanÖZERKütüphaneciÜye
3YakupDEMİRKütüphaneciÜye


Toplumsal Katkı Grubu


1YakupAYDINŞube Müdür V.Başkan
2HüseyinSARISOYKütüphaneciÜye
3AyşeŞAHANOĞLUHizmetliÜye


Yönetim Sistemi Grubu


1ErtuğrulKABAŞube MüdürBaşkan
2SevgiÇOBANBilgisayar İşletmeniÜye
3SerpilBÜYÜKSEÇGİNHizmetliÜye

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.