Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

KVKK Aydınlatma Metni

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ KULLANICI BAŞVURU VE ÜYELİK SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Dış kullanıcı başvuru ve üyelik sürecinde yer alacak olan işlemeye konu kişisel verileriniz; (Ad/Soyad, TCKN, Cinsiyet, Öğrenciyse Okuduğu Okul Bilgisi, Çalışıyorsa Çalıştığı Kurum Bilgisi, E-posta Adresi, Telefon Numarası) Kastamonu Üniversitesi tarafından Üniversitemizin, kütüphane kaynak ve hizmetlerinin üniversite içinde ve dışında tanıtılması; Kullanıcılara yayın tarama hizmetinin sunulması; Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi’nde belirtilenen süreçlerin yürütülmesi; Ödünç alınan materyallerin zarar görmesi veya kaybedilmesi halinde zararın tazmin edilmesi; Kütüphane varlıklarının güvenliğinin teminin sağlanması, materyal ayırtma işleminin yapılması ve kaynak kullanılabilir olduğunda buna dair ayırtmayı yapan kişiye sözlü ya da yazılı olarak bilgi verilmesi; Kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden faydalanılabilmesi; Akademik arşivin içeriğinin sistem tarafından sağlanan istatistiklerle izlenmesi, politika uyumluluğunun takip edilmesi; Üye kayıtlarının oluşturulması, takip edilmesi ve sonlandırılması; Üyelerin talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, bu kapsamda üyelerle sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi; Kütüphane online veri tabanlarının kullanılması ve kütüphane üyelerine sunulan internet altyapısından hizmet alınması durumunda ilgili mevzuat yükümlülükleri nedeniyle iz (log) kayıtlarınızın tutulması ve network güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-ç)“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’,  f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.


Hukuki yükümlülüğümüz yerine getirilmesi şartı dışında kişiler verileriniz kimseyle paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz bu formun doldurulması yahut üniversitemizin internet alt yapısını kullanmanız ve/veya CCTV Kamera Kayıtları aracılığıyla otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ‘’Kampüs Dışı Erişim Sistemi’’ ve ‘’Veritabanı Erişim ve İstatistik Sistemi’’ aracılığıyla gibi otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

                                                                                                                                     

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.kastamonu.edu.tr internet adresimizde bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve kvkk@kastamonu.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.


İlgili Kişi                                                                                                                

Adı Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

İlgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Kastamonu Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İşlenecek Kişisel Verileriniz

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

Kütüphane Üyelik ve Ödünç-İade Kaynak Süreci

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, TCKN, Cinsiyet)

Mesleki Deneyim Verisi (Birim/Bölüm Bilgisi)

Eğitim Verisi (Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı)

İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon Numarası)

Finans Verisi (Banka Adı/Şube Adı/Müşteri Numarası/IBAN Numarası)

Müşteri İşlem Verisi (Üye Numarası, Ceza Ödeme Dekontu Bilgileri, Ödünç/Cezalı/Cezasız Kaynak Bilgileri, Ödünç/İade Tarihi, Ödeme Bilgisi)

Görsel ve İşitsel Veri (Fotoğraf)


Kütüphanelerarası Ödünç Kitap-Tez Talep Süreci (KİTS)

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, İmza)

Mesleki Deneyim Verisi (Unvan, Bölüm Bilgisi)

İletişim Verisi (Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi)


Tez/Makale (TÜBESS) Talep Süreci

Kimlik Verisi (Ad/Soyad)

Mesleki Deneyim Verisi (Fakülte/Bölüm Bilgisi, Görev Bilgisi)

İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon Numarası)

Müşteri İşlem Verisi (Talep Edilen Kaynak Bilgisi)


Açık Arşiv Süreci

Kimlik Verisi (Ad/Soyad)

Özlük Verisi (Yayınlanan Çalışma Bilgileri (Adı/İçeriği))


Grup Çalışma Odası Talep Süreci

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, İmza, TCKN)

Özlük Verisi (Oda Numarası, Başlangıç/Bitiş Saati)

İletişim Verisi (İletişim Bilgileri)


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Üniversitemizin, kütüphane kaynak ve hizmetlerinin üniversite içinde ve dışında tanıtılması, kullanıcılara yayın tarama hizmetinin sunulması, yeni çıkan yayınların duyurulması ve bilgilendirme (enformasyon) hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sözlü ya da yazılı iletişim kurulması; Kütüphane bünyesinde bulunan materyallerin kütüphane üyeleri tarafından ödünç alınması ve iade süreçlerinin yürütülmesi; Kütüphaneden ödünç alınan kitapların zamanında iade edilip, edilmediğinin kontrol edilerek gelmeyenler için uyarıda bulunulması; Gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyallerin geri istenmesi, ödünç alınan kitap ve diğer materyalin en geç ödünç verme süresi sonunda iade edilmemesi ve süre uzatma işlemi yapılmaması halinde süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için kütüphane materyali kullanım süresi aşım bedelinin tahsili için Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi’nde belirtilenen süreçlerin yürütülmesi; Ödünç alınan materyallerin zarar görmesi  ya da kaybolması halinde zararın tazmin edilmesi; Materyal ayırtma işleminin yapılması ve kaynak kullanılabilir olduğunda buna dair ayırtmayı yapan kişiye sözlü ya da yazılı olarak bilgi verilmesi; Üyelerin kaynak talebinin değerlendirilmesi; Kütüphanemizin sunduğu hizmetlerden faydalanılabilmesi, akademik arşivin içeriğinin sistem tarafından sağlanan istatistiklerle izlenmesi, politika uyumluluğunun takip edilmesi; Üye kayıtlarının oluşturulması, takip edilmesi ve sonlandırılması; Üyelerin talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, bu kapsamda üyelerle sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi; Yükseköğretim Kanunu kapsamında, Yükseköğretim Kurumu ve Üniversite ilgili mevzuatı (kanun, yönetmelik, yönerge, iç düzenlemeleri vb.) çerçevesinde akademik ve idari faaliyetinden kaynaklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına), tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;

  • Söz konusu kişisel veriler yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği Yüksek Öğretim Kurumu’na, yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  • Bilgi ya da belge talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurumu, TÜİK başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde,
  • Kütüphaneler arası iş birliği takip sistemi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’na ve diğer Üniversite kütüphanelerine,
  • Kütüphaneler arası belge sağlama ve ödünç verme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Tübitak (ULAKBİM)’e

aktarılacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.


Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, ‘’Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)’’, ‘’Kütüphaneler Arası Belge Sağlama ve Ödünç Verme (TÜBESS)’’ sistemlerinin kullanılması, ‘’Yayın Talep Formu’’ doldurulması gibi otomatik olan ve olmayan yöntemler ile üniversite ya da üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması, Yordam Otomasyon Programının kullanılması gibi otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-ç)“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, e)“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.


İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.kastamonu.edu.tr internet adresinde yer alan KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘‘Kastamonu Üniversitesi, Orgeneral Atilla Ateş Caddesi 37210 Merkez/Kastamonu’’ adresine (İletişim Numarası  0 (366) 280 13 09) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@kastamonu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu kastamonuuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.kastamonu.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.                    

Saygılarımızla,

Kastamonu Üniversitesi