KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HASSAS GÖREVLER

 1. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri
 2. Üniversitemiz kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları
 3. Bilgi Edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması
 4. İhale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması
 5. Üniversitemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması
 6. Üniversitemiz faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması
 7. Üniversitemiz Akademik, İdari ve Öğrenci otomasyon sisteminin güncel ve aktif tutulması
 8. Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)
 9. Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi
 10. Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden öğrencilerin takibi.
 11. Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarıyla ilgili gündem ve yazışmalar Kurum içi sorumluluk ve yetki kullanımı
 12. Üniversitemiz bütçesinin hazırlanması
 13. Üniversitemizin yapılacak inşaat yatırım programlarının hazırlanması, devam eden inşaatların denetim ve kontrolörlük hizmetlerinin sağlanması
 14. Üniversiteye ait demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması, bu demirbaşların ilgililer tarafından kullanılması ve tüm personelce korunarak sahip çıkılması Üniversitemiz Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması Üniversitemiz Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması
 15. Üniversitemiz Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması
 16. Üniversitemiz Gelirlerinin ve Alacaklarının takip ve tahsili Üniversitemiz Kütüphanesinden verilen kitapların takibi
 17. Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi
 18. Öğrenci notlarının zamanında otomasyon sistemine girilmesi
 19. Üniversitemiz dava dosyalarına zamanında cevap verilmesi ve temyiz başvurularının zamanında yapılması Mahkeme kararlarının zamanında uygulanması
 20. Ders planları ve sınavların yönetmeliklere uygun yapılması
 21. Merkezi sınav sorularının gizlilik içinde hazırlanması ve sınavların yapılması
 22. Derslerin akademik takvime uygun ve zamanında yapılması

HASSAS GÖREVLİLER

 • Harcama Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Maaş Mutemetleri
 • Satın Alma Görevlileri
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri